ارسال فایل های کلاس «مخصوص دوره اول تربیت مربی»

نام و نام خانوادگی:(*)
فقط از حروف الفبا استفاده کنید

فایل چکیده کلاس:
لطفاً فایل مورد نظر را انتخاب و بارگذاری نمایید.

فایل تکلیف عملی کارگاه:
لطفاً فایل مورد نظر را انتخاب و بارگذاری نمایید.

تاریخ کلاسِ برگزار شده: (*)
/ / لطفاً تاریخ کلاسی که فایل ها مربوط به آن است را وارد نمایید.

لطفاً تاریخ کلاسی که فایل ها مربوط به آن است را وارد نمایید.

ارسال فایل