ربط دادن روایات و احادیث به احکام

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

مقدار مسافت شرعی و نحوه محاسبه

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

حکم خروج موقت از محل قصد

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

خمس (کیفیت محاسبه 2)

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

خمس (کیفیت محاسبه 1)

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

خمس (وظیفه اصلی روحانی ارشاد یا محاسبه؟)

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

انجام وظیفه در زمان تفاوت فتاوا

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده

عدم لزوم اشاره به تفاوت فتوا

کارگاه بیان احکام - استاد فلاح زاده