مبحث تقسیمات علم فقه 
استاد: آیت الله هاشمی شاهرودی 
موضوع: ضرورت بیان مقدمه ، تعریف و ادله موضوعات مشترک
مدت زمان: 2دقیقه
حجم: 1مگابایت
 
مبحث تقسیمات علم فقه 
استاد: آیت الله هاشمی شاهرودی 
موضوع: بیان تقسیم بندی صاحب شرائع در علم فقه و محاسن آن
مدت زمان: 4دقیقه
حجم: 2مگابایت